Načítavam

PNEU SAFETY EXTRA

poistenie.png

PNEU SAFETY EXTRA umožňuje bezplatnú výmenu neopraviteľne poškodenej pneumatiky do 1 roka od kúpy.

PNEU SAFETY EXTRA je spoplatnená služba. CENA služby PNEU SAFETY EXTRA je uvedená pri každom produkte, ku ktorému ponúkame túto službu a je viditeľná po vložení produktu do košíka. Nárok na službu PNEU SAFETY EXTRA vzniká až uhradením ceny pneumatík a ceny služby PNEU SAFETY EXTRA.

Nárok získavate zakúpením sady 4 pneumatík u Nás na jednom doklade ( Pneumatiky môžu byť rôznych rozmerov 2x na prednú a 2x na zadnú nápravu) . Pri udalosti je potrebné predložiť doklad o kúpe a udalosť vyriešime čo najskôr. PNEU SAFETY EXTRA je doplnkom k bežným záručným podmienkam.

Podmienky služby

  • PNEU SAFETY EXTRA platí 1 (jeden) rok od nákupu pneumatiky. V ostatných prípadoch platí bežná štandardná záručná doba 2 roky.
  • V súlade s podmienkami PNEU SAFETY EXTRA sa spoločnosť A STEEL s. r. o. v prípade neúmyselného poškodenia pneumatiky v priebehu jej prevádzkovania zaväzuje previesť jednu bezplatnú výmenu (ak je pneumatika neopraviteľná) každej zakúpenej pneumatiky.
  • PNEU SAFETY EXTRA sa vzťahuje na prevádzkové vady, ako sú prepichnutá či pretrhnutá pneumatika a neopraviteľné poškodenia vzniknuté pri bežnej prevádzke, ktorá znemožňuje ďalšie použitie pneumatiky v prevádzke, ako je roztrhnutie bočnice o cudzí predmet, poškodenie o obrubník, prepichnutie väčšieho priemeru, prerazenie pneumatík a pod., okrem prípadov, keď poškodenie nesie známky úmyselného jednania (vandalizmu zo strany spotrebiteľa alebo tretích osôb).
  • PNEU SAFETY EXTRA sa nevzťahuje na: pneumatiky, ktoré boli v minulosti opravené, na bežné opotrebenie pneumatiky (hĺbka dezénu) pri bežnej prevádzke alebo spôsobené závadou na podvozkových častiach vozidla (tlmiče, geometria), ďalej sa navzťahuje na tzv. kozmetické vady pneumatiky vzniknuté mechanickým poškodením, ale nemajú vplyv na fungovanie pneumatiky - napr.: odreniny na bočnici spôsobené mechanický odretím napr. o obrubník, pneumatiky, ktoré sú používané v rozpore s podmienkami stanovenými výrobcom vozidla, pneumatiky používané na automobilových súťažiach alebo iných akciách nezodpovedajúcich bežnej prevádzke.
  • PNEU SAFETY EXTRA sa navzťahuje na tzv. kozmetické vady pneumatiky vzniknuté mechanickým poškodením, ale nemajú vplyv na fungovanie pneumatiky - napr.: odreniny na bočnici spôsobené mechanický odretím napr. o obrubník
  • PNEU SAFETY EXTRA sa poskytuje na pneumatiky, ktorých zvyšková minimálna hĺbka dezénu činí najmenej 4 mm pre letné pneumatiky a najmenej 5 mm pre zimné a celoročné pneumatiky
  • Záväznou podmienkou poskytnutia PNEU poistenia EXTRA je predloženie dokladu o kúpe s uvedením dátumu predaja, modelu, rozmeru a ceny pneumatík.
  • Znemožnenie realizovania služby: Ak je potrebné pneumatiku vymeniť a v dobe uplatnenia služby spotrebiteľom poskytovateľ služby nemá na sklade požadovaný model pneumatík, má spotrebiteľ možnosť po dohode s poskytovateľom služby vymeniť predmet služby za iný model pneumatiky s obdobnými vlastnosťami a cenou.

  • Spotrebiteľ je povinný dodržovať pravidlá pre prevádzku pneumatík, používať na vozidle pneumatiky, ktoré odpovedajú bežnej prevádzke, s ohľadom na klimatické podmienky v danej oblasti, rozmer, index nosnosti a index rýchlosti, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu vozidla.

Poskytovateľ: A STEEL s. r. o., Popradská 56/B, 040 11 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 19784/V, Oddiel: Sro.

Doba trvania: Služba bude poskytovaná na dobu neurčitú resp. do doby rozhodnutia poskytovateľa o ukončení poskytovania služby. Najmenej však 12 mesiacov od nákupu pneumatiky. Na ukončenie poskytovania služby bude spotrebiteľ adekvátne upozornený.V ostatných prípadoch platí všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovená záručná doba 2 roky.

Právne vyhlásenie:Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť dobu trvania poskytovania služby, zmeniť alebo doplniť pravidlá, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach, kde sú vždy k dispozícii platné a úplné pravidlá. Právo poskytovateľa ukončiť program sa týka predovšetkým (nie však výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nefunkčnosti informačných technológii, ktoré sú pre konanie potrebné alebo z iných technických, organizačných alebo právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh poskytovania služby, alebo ak nie je možné v posyktovaní služby pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovaniu, neoprávnenej intervencii, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly poskytovateľa a ktoré narušia alebo ohrozia bezpečnosť správy, férovosť, integritu a riadny priebeh programu.